• Но­вая сіс­тэ­ма ка­ар­ды­нат для пе­да­го­гаў-пра­фе­сі­я­на­лаў

  Опубликовано: 18 Декабря 2014

  21


  Читать новость
  Но­вая сіс­тэ­ма ка­ар­ды­нат для пе­да­го­гаў-пра­фе­сі­я­на­лаў

  Га­лі­на па­він­на больш пла­ціць за ква­лі­фі­ка­цый­ны ўзро­вень, каб пе­да­гог імк­нуў­ся да па­вы­шэн­ня сва­ёй ква­лі­фі­ка­цыі. Па­мер за­роб­каў па­ві­нен за­ле­жаць ад якас­ці пра­цы. Гэ­тыя дум­кі не­ад­на­ра­зо­ва агуч­ва­лі­ся ў са­мых роз­ных аў­ды­то­ры­ях і з са­мых роз­ных тры­бун. З 1 ве­рас­ня гэ­та­га го­да па­мер над­ба­вак за ква­лі­фі­ка­цый­ныя ка­тэ­го­рыі, на­рэш­це, быў пе­ра­гле­джа­ны ў бок па­вы­шэн­ня. Над­баў­ка за вы­шэй­шую ка­тэ­го­рыю ў пе­да­го­гаў вы­рас­ла ўтрая — з 30% да 90% та­рыф­на­га акла­ду (стаў­кі). За пер­шую ка­тэ­го­рыю ця­пер да­плач­ва­юць 55% ад та­рыф­на­га акла­ду (стаў­кі) за­мест 20%. За дру­гую ка­тэ­го­рыю — 30% за­мест 15%. А за ка­тэ­го­рыю «на­стаў­нік-ме­та­дыст» — 120% за­мест 40%. Пра тое, што змя­ні­ла­ся для ра­бот­ні­каў га­лі­ны пас­ля ўня­сен­ня змя­нен­няў і да­паў­нен­няў у Ін­струк­цыю аб атэс­та­цыі пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў, гу­та­рым з на­мес­ні­кам стар­шы­ні ЦК Бе­ла­рус­ка­га праф­са­ю­за ра­бот­ні­каў аду­ка­цыі і на­ву­кі Ра­ма­нам ДА­ПІ­РАМ. Публікацыя на партале Zviazda.By 18.12.2014

 • Новыя магчымасці для прафесійнага росту

  Опубликовано: 16 Декабря 2014

  41


  Читать новость
  Новыя магчымасці для прафесійнага росту

  Тэрмін паміж атрыманнем педагогам другой і першай кваліфікацыйнай катэгорыі скарочаны да двух гадоў. Пастановай Міністэрства адукацыі ад 26 лістапада 2014 года ў дзейны парадак правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў унесены некалькі важных карэкціровак. Публікацыя на партале Zviazda.By 16.12.2014

 • Шэраг пытанняў атэстацыі педагагічных работнікаў урэгуляваны

  Опубликовано: 15 Декабря 2014

  88


  Читать новость
  Шэраг пытанняў атэстацыі педагагічных работнікаў урэгуляваны

  Пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 26 лістапада 2014 года № 163 ў Інструкцыю аб парадку правядзення атэстацыі педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі (акрамя педагагічных работнікаў з ліку прафесарска-выкладчыцкага складу ўстаноў вышэйшай адукацыі) унесены змяненні і дапаўненне.

Новости регионов

 • 35–летие со дня образования государственного учреждения образования «Ясли – сад №92 г.Могилева»...

  Опубликовано: 17.12.2014

  18

  5 декабря представители Могилевской городской организации отраслевого профсоюза приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном 35–летию со дня образования государственного учреждения образования «Ясли-сад №92 г.Могилева», и подарили коллективу учреждения подарок - многофункциональное устройство.

 • Отчетно-выборная конференция Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки...

  Опубликовано: 15.12.2014

  55

  11 декабря 2014 года состоялась отчетно-выборная конференция Минской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки. В работе конференции приняли участие Бойко А.А., председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки; Белановсий Н.А., председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов; Мирончик М.В., председатель комитета по образованию Мингорисполкома; Гужевкин К.С., заместитель председателя Московской городской организации профсоюза народного образования и науки РФ; заместители глав администраций районов, начальники управлений образования, спорта и туризма администраций районов, руководители учреждений образования.

 • XXIV Отчетно-выборная конференция Минской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки...

  Опубликовано: 15.12.2014

  52

  10 декабря 2014 года состоялась XXIV Отчетно-выборная конференция Минской областной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки. Делегаты и приглашенные представляли интересы более 75000 членов профсоюза – учителей, преподавателей, учащихся, ветеранов и других работников.

 • XXVII Отчетно-выборная конференция Брестской областной организации профсоюза работников образования и науки...

  Опубликовано: 15.12.2014

  49

  8 декабря 2014 года состоялась XXVII Отчетно-выборная конференция Брестской областной организации профсоюза работников образования и науки. В работе конференции приняли участие Председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки Бойко Александр Александрович, председатель Брестского областного объединения профсоюзов Басалай Николай Иванович, начальник управления образования Брестского облисполкома Тихончук Михаил Андреевич, заместитель председателя Брестского областного исполнительного комитета Цуприк Леонид Александрович, руководители отделов образования, спорта и туризма райгорисполкомов, руководители учреждений высшего и среднего специального образования области, профсоюзный актив.

 • Новости Могилевской городской организации отраслевого профсоюза...

  Опубликовано: 05.12.2014

  53

  В ноябре cредняя школа №26 г.Могилева отмечала свой 50-летний юбилей. В торжественном мероприятии, посвященном полувековому юбилею школы, приняли участие председатель Могилевской областной организации отраслевого профсоюза С.В.Виноградов и председатель Могилевской городской организации отраслевого профсоюза А.Ю.Чумаков.