Рэс­пуб­лі­кан­скі ма­ла­дзёж­ны фо­рум у Гор­ках і 42-гі з’езд БРСМ да­лі афі­цый­ны старт Го­ду мо­ла­дзі ў Бе­ла­ру­сі. У Бе­ла­рус­кім праф­са­ю­зе ра­бот­ні­каў аду­ка­цыі і на­ву­кі до­ля сту­дэн­таў скла­дае чвэрць ад агуль­най коль­кас­ці, а ўся­го ма­ла­дых лю­дзей ва ўзрос­це да 31 го­да ся­род чле­наў праф­са­ю­за — ка­ля 130 ты­сяч. Пы­тан­ні са­цы­яль­ных га­ран­тый на­ву­чэн­скай мо­ла­дзі заў­сё­ды бы­лі ў цэнт­ры ўва­гі яго кі­раў­ніц­тва.

Мы су­стрэ­лі­ся са стар­шы­нёй Цэнт­раль­на­га ка­мі­тэ­та Аляк­санд­рам БОЙ­КАМ, каб да­ве­дац­ца пра пла­ны праф­са­ю­за ў га­лі­не ма­ла­дзёж­най па­лі­ты­кі на най­блі­жэй­шы год. Публікацыя на партале http://zviazda.by