Міністрам адукацыі Сяргеем Маскевічам зацверджаны пералік дакументаў для асобных катэгорый педагагічных работнікаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі. Як падкрэсліваец­ца ў лісце, накіраваным ва ўпраўленні адукацыі аблвыканкамаў і Камітэт па аду­ка­цыі Мін­гар­вы­кан­ка­ма, гэ­ты да­ку­мент за­цвяр­джаў­ся з мэ­тай ска­ра­чэн­ня да­ку­мен­та­а­ба­ро­ту ва ўста­но­вах агуль­най сярэдняй адукацыі і канкрэтызацыі пераліку да­ку­мен­таў, якія ўтва­ра­юц­ца ў дзей­нас­ці асоб­ных катэгорый педагагічных работнікаў у рамках выканання іх службовых абавязкаў. Публікацыя на партале Zviazda.By

  О документообороте в учреждениях общего среднего образования