Экс­пе­ры­мен­там па ўка­ра­нен­ні ва ўста­но­вах аду­ка­цыі нар­ма­тыў­на­га фі­нан­са­ван­ня бу­дуць ахоп­ле­ны ўсе ўста­но­вы агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі го­ра­да Ба­ра­на­ві­чы: 5 гім­на­зій, 1 лі­цэй і 15 ся­рэд­ніх школ.Публікацыя на партале Zviazda.By