Урад Бе­ла­ру­сі да­ру­чыў Мі­ніс­тэр­ству аду­ка­цыі пра­доў­жыць экс­пе­ры­мент па апра­ба­цыі га­лі­но­вай сіс­тэ­мы апла­ты пра­цы ў шко­лах. Га­лі­но­вая апла­та пра­цы пе­да­га­гіч­ных ра­бот­ні­каў пра­ду­гледж­вае акра­мя вы­пла­ты пе­да­го­гам акла­ду, так­са­ма і да­дат­ко­выя вы­пла­ты, якія ад­люст­роў­ва­юць спе­цы­фі­ку іх ра­бо­ты, да­пла­ты за ўзро­вень ква­лі­фі­ка­цыі пе­да­га­гіч­на­га ра­бот­ні­ка і га­лі­но­выя вы­пла­ты за вы­ка­нан­не асоб­ных ві­даў ра­бот. Па­мер за­роб­каў пе­да­го­гаў ста­віц­ца ў пра­мую за­леж­насць ад якас­ці іх ра­бо­ты.

Публікацыя на партале Zviazda.By

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 17 сентября 2014 г. №147 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТ 30 АВГУСТА 2013 Г. №86

ИНФОРМАЦИЯ о Постановлении Министерства образования Республики Беларусь 17.09.2014 №147 ”О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства образования Республики Беларусь от 30 августа 2013 г. №86“