У Бе­ла­ру­сі пла­ну­ец­ца рас­пра­ца­ваць пра­фе­сій­ны стан­дарт пе­да­го­га.

Пра­ект кан­цэп­цыі раз­віц­ця пе­да­га­гіч­най аду­ка­цыі на 2015-2020 га­ды спе­цы­я­ліс­ты аб­мер­ка­ва­лі на па­ся­джэн­ні ка­ле­гіі Мі­ніс­тэр­ства аду­ка­цыі Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь. 

Кан­цэп­цыя вы­зна­чае ба­за­выя пе­да­га­гіч­ныя кам­пе­тэн­цыі, прын­цы­пы па­бу­до­вы на­ву­ко­ва-аду­ка­цый­на­га пе­да­га­гіч­на­га клас­та­ра, но­выя фор­мы і ме­та­ды ў пе­да­га­гіч­най дзей­нас­ці, уклю­ча­ю­чы маг­чы­мас­ці ар­га­ні­за­цыі ва­лан­цёр­ска­га ру­ху ў якас­ці пе­да­га­гіч­най прак­ты­кі. Публікацыя на партале Zviazda.By