Пі­лот­ны пра­ект па апра­ба­цыі нар­ма­тыў­на­га фі­нан­са­ван­ня ўста­ноў агуль­най ся­рэд­няй аду­ка­цыі бу­дзе пра­ве­дзе­ны ў Бе­ла­ру­сі. Та­кое ра­шэн­не пры­няў урад, каб удас­ка­на­ліць ме­ха­ніз­мы бюд­жэт­на­га фі­нан­са­ван­ня ў сіс­тэ­ме аду­ка­цыі.   Публікацыя на партале Zviazda.By  24.12.2014